Standardy i wytyczne

Nawracające zapalenia płuc u dzieci

Nawracające zapalenia płuc u dzieci

Zapalenie płuc jest chorobą zapalną obwodowej części układu oddechowego, najczęściej spowodowaną zakażeniem. Klinicznie zwykle charakteryzuje się gorączką, kaszlem, dusznością oraz stwierdzanym w badaniu przedmiotowym i/lub radiologicznym naciekiem zapalnym...

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w oparciu o aktualne wytyczne (GOLD 2015)

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w oparciu o aktualne wytyczne (GOLD 2015)

Palenie tytoniu, narażenie na zanieczyszczenia powietrza oraz infekcje układu oddechowego są częstymi czynnikami stwarzającymi istotne zagrożenie dla wystąpienia przewlekłych chorób układu oddechowego, zwłaszcza przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Nadal obserwuje się tendencję wzrostową zachorowalności, rośnie też liczba zgonów z powodu POChP...

Wzdęcie w praktyce lekarza rodzinnego

Wzdęcie w praktyce lekarza rodzinnego

Wzdęcie brzucha (łac. flatulentia, ang. abdominal bloating) jest często występującym objawem, na który uskarżają się pacjenci w każdym wieku. Definiowane jest jako subiektywne uczucie rozdęcia jelit przez zwiększoną ilość gazów w ich świetle, któremu może towarzyszyć powiększenie obwodu brzucha...

Świąd – problem interdyscyplinarny

Świąd – problem interdyscyplinarny

comment 1

Świąd jest najczęstszą dolegliwością zgłaszaną przez pacjentów chorujących na schorzenia dermatologiczne. Okazuje się, że bardzo często towarzyszy on również chorobom internistycznym, neurologicznym i psychicznym. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że przewlekły świąd dotyczy ok. 8–9% ogólnej populacji...

Zastosowanie leków rozkurczowych w leczeniu bólów brzucha

Zastosowanie leków rozkurczowych w leczeniu bólów brzucha

Ból brzucha, zarówno ostry, jak i przewlekły, stanowi jedną z częstszych przyczyn konsultacji lekarskich w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i zespołów wyjazdowych nocnej pomocy lekarskiej (NPL). Podobnie jest w innych krajach wysoko rozwiniętych, np. w USA ...

Postępowanie w trudnych zaburzeniach lipidowych

Postępowanie w trudnych zaburzeniach lipidowych

Do najtrudniejszych zaburzeń lipidowych ze względu na postępowanie należą heterozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia (heFH), ciężka hipertrójglicerydemia (HTG) i małe stężenie HDL. Rodzinna hipercholesterolemia jest rzadko wcześnie rozpoznawana, najczęściej dopiero po wystąpieniu incydentu wieńcowego, a choroba ta łączy się z wybitną predyspozycją do przedwczesnej miażdżycy...

Zasady postępowania w przypadkach kaszlu przewlekłego

Zasady postępowania w przypadkach kaszlu przewlekłego

Kaszel jest ważnym odruchem obronnym, który chroni drogi oddechowe przed wpadnięciem ciała obcego do tchawicy i oskrzeli, zapobiegając ich niedrożności. Mimowolny kaszel pojawia się również w razie konieczności usunięcia wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, występującej w schorzeniach układu oddechowego, lub wskutek podrażnienia receptorów kaszlowych przez obrzęk zapalny, ostre zapachy, pyły czy gazy, związki chemiczne oraz leki...

Zalecenia terapeutyczne u chorych na cukrzycę

Zalecenia terapeutyczne u chorych na cukrzycę

Cukrzyca jest definiowana jako „grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny”...

Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego – zasady diagnostyki i terapii

Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego – zasady diagnostyki i terapii

Zakażenia układu moczowego (ZUM) są następstwem obecności drobnoustrojów w drogach moczowych położonych powyżej zwieracza pęcherza moczowego. Ze względu na wywiad, ZUM dzielimy na: występujące po raz pierwszy, przetrwałe ZUM, nawracające ZUM. Nawrót ZUM oznacza izolację z moczu tego samego gatunku drobnoustroju w ciągu 2–3 tygodni od zakończenia leczenia przeciwbakteryjnego (ok. 30–50% – u pacjentów z czynnikami ryzyka)...

Rany przewlekłe w praktyce lekarza rodzinnego – zasady terapii i pielęgnacji

Rany przewlekłe w praktyce lekarza rodzinnego – zasady terapii i pielęgnacji

Określenie rana przewlekła dotyczy rany z ubytkiem substancji tkankowej, w której przy zastosowaniu konwencjonalnych metod leczenia nie dochodzi do aktywacji procesu gojenia w ciągu 8 tygodni. Należą do nich: owrzodzenia żylne goleni (80%), rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego), zespół stopy cukrzycowej oraz odleżyny (owrzodzenia troficzne)...

Aktualne standardy resuscytacji dorosłych według najnowszych zaleceń ERC

Aktualne standardy resuscytacji dorosłych według najnowszych zaleceń ERC

W Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu od przeszło 10 lat dysponujemy zaawansowaną pracownią fantomową pierwszej pomocy medycznej. Szkolimy w niej zarówno studentów wydziału lekarskiego, jak i lekarzy rodzinnych. Okresowo przeprowadzamy też szkolenia dla mieszkańców Wrocławia. Zaobserwowaliśmy, iż choć na przestrzeni lat podstawowe przygotowanie teoretyczne osób zgłaszających się na przeszkolenie poprawiło się, to nadal jest ono niesatysfakcjonujące...

Dyslipidemia – diagnostyka oraz leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne

Dyslipidemia – diagnostyka oraz leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne

Według definicji Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dyslipidemia jest stanem charakteryzującym się nieprawidłowym stężeniem w surowicy na czczo jednej lub więcej frakcji lipoprotein, albo ich składem. Zaburzenia gospodarki lipidowej są często spotykanym schorzeniem istotnie wpływającym na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, a także mogącym być przyczyną innych schorzeń...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w praktyce lekarza rodzinnego

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w praktyce lekarza rodzinnego

comment 2

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest przewlekłą chorobą układu oddechowego, a częstość jej występowania w Polsce i na świecie ciągle wzrasta. Z uwagi na duże rozpowszechnienie, a także przebieg i skutki, POChP stanowi poważny problem zdrowia publicznego. Jej leczenie, a w szczególności leczenie zaostrzeń, hospitalizacje, absencja chorobowa w pracy oraz inwalidztwo spowodowane przewlekłą niewydolnością oddechową stanowią duże obciążenie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie...

Łagodny rozrost stercza – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie

Łagodny rozrost stercza – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie

Łagodny rozrost stercza (ŁRS – benign prostatic hyperplasia, BPH), zwany popularnie przerostem prostaty, to proliferacja zarówno zrębu gruczołu krokowego, jak i nabłonka gruczołowego. Schorzenie stanowi coraz ważniejszy problem diagnostyczno-leczniczy i społeczno-ekonomiczny ze względu na stałe wydłużanie się okresu życia mężczyzn w Polsce i na całym świecie...

Nadreaktywność pęcherza moczowego u dorosłych – definicje, diagnostyka i leczenie

Nadreaktywność pęcherza moczowego u dorosłych – definicje, diagnostyka i leczenie

Nadreaktywność pęcherza (OAB) to przewlekła choroba układu moczowego charakteryzująca się parciami naglącymi (nagła konieczność oddania moczu), częstomoczem (wielokrotne oddawanie małych ilości moczu) dziennym i/lub nocnym, z towarzyszącym lub nie nietrzymaniem moczu (NTM) z parcia (wyciek moczu z cewki moczowej poprzedzony nagłym, niemożliwym do opanowania parciem)...

Diagnostyka i terapia choroby refluksowej przełyku

Diagnostyka i terapia choroby refluksowej przełyku

Możliwość udziału wielu czynników w etiopatogenezie choroby refluksowej (ChRP) było przez lata powodem dużych trudności w stworzeniu uniwersalnej, powszechnie akceptowalnej definicji tego schorzenia. Charakterystyczne dla choroby refluksowej objawy subiektywne takie jak bóle w klatce, odbijanie, zgaga, występują także w populacji ludzi zdrowych...

Zasady terapii stanów zagrożenia życia niemowląt i dzieci

Zasady terapii stanów zagrożenia życia niemowląt i dzieci

Zasady terapii stanów zagrożenia życia niemowląt i dzieci wciąż są niedostatecznie wykładane podczas standardowego procesu edukacji lekarzy. W niniejszym artykule postanowiliśmy przypomnieć podstawowe standardy resuscytacji osób w tej grupie wiekowej.

Alarmujące objawy w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – o czym mogą świadczyć i jakie są zasady postępowania

Pacjenci poszukujący porady w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu zgłaszają albo dolegliwości o charakterze nagłym i ostrym przebiegu, albo relacjonują skargi na dolegliwości przewlekłe, uporczywe i nieustępujące lub też nawracające. Wobec powszechnie panującej obawy przed chorobą nowotworową, oczekują oni postawienia rozpoznania, często w oparciu o skierowanie na skomplikowane badania diagnostyczne, które nie zawsze od razu są konieczne...

Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?

Schorzenia układu moczowego bardzo często przebiegają podstępnie, nie dając przez długi okres żadnych objawów klinicznych. Trzeba mieć świadomość, że w chwili ich wystąpienia choroba może już być bardzo zaawansowana. Dlatego też podstawowe badanie moczu powinno być wykonywane profilaktycznie, co najmniej raz w roku...