Standardy i wytyczne

Opieka nad kobietą ciężarną w praktyce lekarza POZ – zasady farmakoterapii wybranych schorzeń
17.03.2016
1
W ostatnich latach liczba porodów w Polsce wynosi 360–370 tys. rocznie (1). Statystycznie zatem w typowej praktyce lekarza rodzinnego, obejmującej opieką 2,5 tys. pacjentów, lekarz co rok zapewnia opiekę 25–28 ciężarnym...
Otępienia – praktyczne rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne w podstawowej opiece zdrowotnej
27.08.2015
Otępienie to zespół objawów, którego obraz kliniczny charakteryzuje się zaburzeniem funkcji poznawczych, obejmujących co najmniej jedną z następujących domen funkcjonowania psychicznego człowieka: uczenie się, pamięć, język, funkcje wykonawcze, uwagę, funkcje wzrokowo-przestrzenne i poznanie społeczne...
Nawracające zapalenia płuc u dzieci
26.08.2015
Zapalenie płuc jest chorobą zapalną obwodowej części układu oddechowego, najczęściej spowodowaną zakażeniem. Klinicznie zwykle charakteryzuje się gorączką, kaszlem, dusznością oraz stwierdzanym w badaniu przedmiotowym i/lub radiologicznym naciekiem zapalnym...
26.08.2015
Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w oparciu o aktualne wytyczne (GOLD 2015)
26.08.2015
Palenie tytoniu, narażenie na zanieczyszczenia powietrza oraz infekcje układu oddechowego są częstymi czynnikami stwarzającymi istotne zagrożenie dla wystąpienia przewlekłych chorób układu oddechowego, zwłaszcza przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Nadal obserwuje się tendencję wzrostową zachorowalności, rośnie też liczba zgonów z powodu POChP...
Wzdęcie w praktyce lekarza rodzinnego
25.08.2015
Wzdęcie brzucha (łac. flatulentia, ang. abdominal bloating) jest często występującym objawem, na który uskarżają się pacjenci w każdym wieku. Definiowane jest jako subiektywne uczucie rozdęcia jelit przez zwiększoną ilość gazów w ich świetle, któremu może towarzyszyć powiększenie obwodu brzucha...
Świąd – problem interdyscyplinarny
08.05.2014
1
Świąd jest najczęstszą dolegliwością zgłaszaną przez pacjentów chorujących na schorzenia dermatologiczne. Okazuje się, że bardzo często towarzyszy on również chorobom internistycznym, neurologicznym i psychicznym. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że przewlekły świąd dotyczy ok. 8–9% ogólnej populacji...
Zastosowanie leków rozkurczowych w leczeniu bólów brzucha
07.05.2014
Ból brzucha, zarówno ostry, jak i przewlekły, stanowi jedną z częstszych przyczyn konsultacji lekarskich w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i zespołów wyjazdowych nocnej pomocy lekarskiej (NPL). Podobnie jest w innych krajach wysoko rozwiniętych, np. w USA ...
07.05.2014
Postępowanie w trudnych zaburzeniach lipidowych
05.05.2014
Do najtrudniejszych zaburzeń lipidowych ze względu na postępowanie należą heterozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia (heFH), ciężka hipertrójglicerydemia (HTG) i małe stężenie HDL. Rodzinna hipercholesterolemia jest rzadko wcześnie rozpoznawana, najczęściej dopiero po wystąpieniu incydentu wieńcowego, a choroba ta łączy się z wybitną predyspozycją do przedwczesnej miażdżycy...
Praktyczny przewodnik diagnozy i leczenia zespołu depresyjnego dla lekarzy rodzinnych
05.05.2014
Co najmniej jeden na trzech pacjentów zgłaszających się do lekarzy POZ to osoba cierpiąca z powodu zaburzeń dotyczących sfery psychicznej...
Zasady postępowania w przypadkach kaszlu przewlekłego
22.04.2013
Kaszel jest ważnym odruchem obronnym, który chroni drogi oddechowe przed wpadnięciem ciała obcego do tchawicy i oskrzeli, zapobiegając ich niedrożności. Mimowolny kaszel pojawia się również w razie konieczności usunięcia wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, występującej w schorzeniach układu oddechowego, lub wskutek podrażnienia receptorów kaszlowych przez obrzęk zapalny, ostre zapachy, pyły czy gazy, związki chemiczne oraz leki...
22.04.2013
Zalecenia terapeutyczne u chorych na cukrzycę
17.04.2013
Cukrzyca jest definiowana jako „grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny”...
17.04.2013
Nawracające zakażenia układu moczowego w praktyce lekarza rodzinnego – zasady diagnostyki i terapii
23.05.2012
Zakażenia układu moczowego (ZUM) są następstwem obecności drobnoustrojów w drogach moczowych położonych powyżej zwieracza pęcherza moczowego. Ze względu na wywiad, ZUM dzielimy na: występujące po raz pierwszy, przetrwałe ZUM, nawracające ZUM. Nawrót ZUM oznacza izolację z moczu tego samego gatunku drobnoustroju w ciągu 2–3 tygodni od zakończenia leczenia przeciwbakteryjnego (ok. 30–50% – u pacjentów z czynnikami ryzyka)...
23.05.2012
Rany przewlekłe w praktyce lekarza rodzinnego – zasady terapii i pielęgnacji
22.05.2012
Określenie rana przewlekła dotyczy rany z ubytkiem substancji tkankowej, w której przy zastosowaniu konwencjonalnych metod leczenia nie dochodzi do aktywacji procesu gojenia w ciągu 8 tygodni. Należą do nich: owrzodzenia żylne goleni (80%), rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego), zespół stopy cukrzycowej oraz odleżyny (owrzodzenia troficzne)...
22.05.2012
Aktualne standardy resuscytacji dorosłych według najnowszych zaleceń ERC
21.05.2012
W Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu od przeszło 10 lat dysponujemy zaawansowaną pracownią fantomową pierwszej pomocy medycznej. Szkolimy w niej zarówno studentów wydziału lekarskiego, jak i lekarzy rodzinnych. Okresowo przeprowadzamy też szkolenia dla mieszkańców Wrocławia. Zaobserwowaliśmy, iż choć na przestrzeni lat podstawowe przygotowanie teoretyczne osób zgłaszających się na przeszkolenie poprawiło się, to nadal jest ono niesatysfakcjonujące...
21.05.2012
Dyslipidemia – diagnostyka oraz leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne
21.05.2012
Według definicji Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dyslipidemia jest stanem charakteryzującym się nieprawidłowym stężeniem w surowicy na czczo jednej lub więcej frakcji lipoprotein, albo ich składem. Zaburzenia gospodarki lipidowej są często spotykanym schorzeniem istotnie wpływającym na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, a także mogącym być przyczyną innych schorzeń...
21.05.2012
Przewlekła obturacyjna choroba płuc w praktyce lekarza rodzinnego
15.05.2012
2
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest przewlekłą chorobą układu oddechowego, a częstość jej występowania w Polsce i na świecie ciągle wzrasta. Z uwagi na duże rozpowszechnienie, a także przebieg i skutki, POChP stanowi poważny problem zdrowia publicznego. Jej leczenie, a w szczególności leczenie zaostrzeń, hospitalizacje, absencja chorobowa w pracy oraz inwalidztwo spowodowane przewlekłą niewydolnością oddechową stanowią duże obciążenie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie...
15.05.2012
2
Łagodny rozrost stercza – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
16.12.2011
Łagodny rozrost stercza (ŁRS – benign prostatic hyperplasia, BPH), zwany popularnie przerostem prostaty, to proliferacja zarówno zrębu gruczołu krokowego, jak i nabłonka gruczołowego. Schorzenie stanowi coraz ważniejszy problem diagnostyczno-leczniczy i społeczno-ekonomiczny ze względu na stałe wydłużanie się okresu życia mężczyzn w Polsce i na całym świecie...
Nadreaktywność pęcherza moczowego u dorosłych – definicje, diagnostyka i leczenie
13.04.2011
Nadreaktywność pęcherza (OAB) to przewlekła choroba układu moczowego charakteryzująca się parciami naglącymi (nagła konieczność oddania moczu), częstomoczem (wielokrotne oddawanie małych ilości moczu) dziennym i/lub nocnym, z towarzyszącym lub nie nietrzymaniem moczu (NTM) z parcia (wyciek moczu z cewki moczowej poprzedzony nagłym, niemożliwym do opanowania parciem)...
Diagnostyka i terapia choroby refluksowej przełyku
11.04.2011
Możliwość udziału wielu czynników w etiopatogenezie choroby refluksowej (ChRP) było przez lata powodem dużych trudności w stworzeniu uniwersalnej, powszechnie akceptowalnej definicji tego schorzenia. Charakterystyczne dla choroby refluksowej objawy subiektywne takie jak bóle w klatce, odbijanie, zgaga, występują także w populacji ludzi zdrowych...
Zasady terapii stanów zagrożenia życia niemowląt i dzieci
26.08.2010
Zasady terapii stanów zagrożenia życia niemowląt i dzieci wciąż są niedostatecznie wykładane podczas standardowego procesu edukacji lekarzy. W niniejszym artykule postanowiliśmy przypomnieć podstawowe standardy resuscytacji osób w tej grupie wiekowej.